VY_32_INOVACE_1-20_TÉMA

 • Autor: Mgr. Bedřiška Bartoňová, Mgr. Pavla Kuzníková
 • Název: Jazykověda (morfologie, syntax větná a textová)
VY_32_INOVACE_21-40_TÉMA 
 • Autor: Mgr. Alena Bradová, Bc. Radka Rinková
 • Název: Stylistika - základní slohové útvary
VY_32_INOVACE_41-60_TÉMA 
 • Autor: Mgr. Šárka Müllerová
 • Název: Světová literatura - vybraní autoři a jejich díla

VY_32_INOVACE_1-20_TÉMA

Autor: Mgr. Bedřiška Bartoňová, Mgr. Pavla Kuzníková

Název: Jazykověda (morfologie, syntax větná a textová)


Mgr. Bedřiška Bartoňová

 • Útvary českého jazyka
 • Přídavná jména, skloňování
 • Stupňování přídavných jmen
 • Čárka ve větě jednoduché
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Typy slovníků
 • Řeč přímá, nepřímá, polopřímá
 • Číslovky
 • Číslovky - opakování
 • Cvičení na shodu přísudku s podmětem


Mgr. Pavla Kuzníková

 • Větné členy
 • Tvoření slov
 • Zájmena
 • Slovesa - kondicionál, pasivum
 • Stavba věty dvojčlenné, jednočlenné
 • Velká písmena I.
 • Velká písmena II.
 • Odchylky od pravidelné větné stavby
 • Souvětí - stavba I.
 • Souvětí - stavba II.

VY_32_INOVACE_21-40_TÉMA 

Autor: Mgr. Alena Bradová, Bc. Radka Rinková

Název: Stylistika - základní slohové útvary


Mgr. Alena Bradová

 • Stylistika, funkční styly a slohotvorní činitelé
 • Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
 • Odborný styl a jeho útvary
 • Odborný popis, popis pracovního postupu
 • Administrativní styl a jeho útvary
 • Úřední dopis, žádost
 • Reportáž
 • Fejeton
 • Charakteristika
 • Umělecký popis


Bc. Radka Rinková

 • Prostě sdělovací styl
 • Zpráva, oznámení
 • Výklad, referát
 • Úvaha
 • Motivační dopis
 • Životopis
 • Publicistický styl a jeho útvary
 • Umělecký styl a jeho zvláštnosti
 • Vypravování
 • Opakování, souhrnná cvičení

VY_32_INOVACE_41-60_TÉMA 

Autor: Mgr. Šárka Müllerová

Název: Světová literatura - vybraní autoři a jejich díla

 • V. Hugo
 • A. S. Puškin
 • E. A. Poe
 • N. V. Gogol 1
 • N. V. Gogol 2
 • A. P. Čechov
 • J. Neruda 1
 • J. Neruda 2
 • F. Kafka
 • E. Hemingway
 • J. Hašek 1
 • J. Hašek 2
 • K. Poláček
 • K. Čapek 1
 • K. Čapek 2
 • K. Čapek 3
 • O. Pavel
 • B. Hrabal
 • L. Fuks 1
 • L. Fuks 2