Skip to main content

VY_32_INOVACE_41-60_TÉMA
 • Název: Světová literatura - vybraní autoři a jejich díla
 • Autor: Mgr. Šárka Müllerová
VY_32_INOVACE_61-80_TÉMA
 • Název:  Odborná chemická angličtina
 • Autor: Mgr. Tereza Hendrychová, Mgr. Lucie Klapetková
VY_32_INOVACE_81-100_TÉMA 
 • Název: Anglické reálie
 • Autor: Mgr. Kateřina Slaninová
VY_32_INOVACE_101-120_TÉMA 
 • Název: Lexika - Grammar Usage
 • Autor: Mgr.  Kateřina Slaninová
VY_32_INOVACE_121-140_TÉMA 
 • Název: Anglická gramatika - Lexicology
 • Autor: Mgr. Jana Ratimorská, Mgr. Kateřina Slaninová
VY_32_INOVACE_141-160_TÉMA 
 • Název: Německé reálie
 • Autor: Mgr. Radmila Šrajerová
VY_32_INOVACE_161-180_TÉMA 
 • Název: Německá gramatika
 • Autor: Mgr. Jana Hlistová

VY_32_INOVACE_61-80_TÉMA 

Autor: Mgr. Tereza Hendrychová, Mgr. Lucie Klapetková

Název: Odborná chemická angličtina


Mgr. Tereza Hendrychová

 • Chemistry 
 • Laboratory equipment
 • Mixtures
 • Periodic table
 • Metals
 • Non-metals
 • Mettaloids
 • Chemical nomenclature
 • Basic separation techniques
 • Solutions

Mgr. Lucie Klapetková

VY_32_INOVACE_81-100_TÉMA 

Autor: Mgr. Kateřina Slaninová

Název: Anglické reálie

 • British and American literature
 • Enviroment, natural disasters
 • Problems of mankind
 • Farming
 • Gardening
 • Seasons of the year, weather and nature
 • Pets and animals
 • Means of communication
 • Cultural life, entertainment
 • Fashion,clothes
 • The United Kingdom
 • The United States of America
 • British Commonwealth ( Australia, New Zealand, Canada)
 • The Czech Republic
 • Transport, travelling and tourism
 • Shopping and services
 • Food and drink, cooking
 • Housing, life in the town and village
 • School and education
 • Being ill, health and diseases

VY_32_INOVACE_101-120_TÉMA            

Autor: Mgr. Kateřina Slaninová  

Název: Lexika - Grammar Usage

 • Trpný rod I.
 • Trpný rod II.
 • Used to/ Would
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • Kondicionál II - druhý, třetí
 • Kondicionál I - nulový, první
 • Modální slovesa I. - can, could, may
 • Modální slovesa II. - must/mustn´t / have to
 • Vztažné věty
 • Modální slovesa III. - should/would
 • Přítomný čas
 • Minulý čas
 • Předpřítomný čas X minulý čas
 • Časová souslednost
 • Neurčitá zájmena
 • Členy
 • Wh-otázky, slovosled
 • Budoucí časy
 • Počitatelnost/ Nepočitatelnost
 • Předložky

VY_32_INOVACE_121-140_TÉMA 

Autor: Mgr. Jana Ratimorská, Mgr. Kateřina Slaninová

Název:  Anglická gramatika - Lexicology

Mgr. Ratimorská Jana

 • Weather Conditions 1
 • Protection of Environment
 • Gardening and Agriculture
 • Health 
 • The World of Work
 • Natural disasters
 • Working Conditions
 • Progress in Technology
 • Weather Conditions 2
 • Problems in Society

Mgr. Schleierová Kateřina

 • Phrasal Verbs
 • Adjective X Adverbs
 • Expressing Opinions
 • Addition and Contrast
 • The Physical World
 • CV
 • Time and Sequences
 • Ways of Communication
 • Travelling Situations
 • Describing Character


VY_32_INOVACE_141-160_TÉMA 

Autor: Mgr. Radmila Šrajerová

Název: Německé reálie

 • Vorstellung - představení sebe sama
 • Familie und Freunde - základní slovní zásoba
 • Familie und Freunde -rozšiřující slovní zásoba
 • Essen und Trinken - základní slovní zásoba
 • Essen und Trinken - rozšiřující slovní zásoba
 • Wohnen - Möbel
 • Wohnen -  Elektrogeräte
 • Mein Tag
 • Freizeit und Hobbys
 • Wetter
 • Einkaufen
 • Schule - základní slovní zásoba
 • Schule - rozšiřující slovní zásoba
 • Arbeitswelt 
 • Orientierung in der Stadt
 • Gesundheit
 • Am Bahnhof
 • Reisen
 • Kleidung
 • Feste 


VY_32_INOVACE_161-180_TÉMA 

Autor: Mgr. Jana Hlistová

Název: Německá gramatika

 • Řadové číslovky
 • Příslovce na -stens, -st
 • Časování sloves v préteritu
 • Sloveso werden
 • Krácení vedlejších vět
 • Předložky se 3. a 4. pádem, popis místa
 • Zvratná slovesa
 • Vedlejší věty, spojka weil
 • Perfektum sloves s odlučitelnými předponami
 • Slovesa s předložkami
 • Budoucí čas
 • Příčestí přítomné a minulé
 • Perfektum sloves s neodlučitelnými předponami
 • Zpodstatnělá přídavná jména
 • Časové předložky
 • Podmiňovací způsob přítomný
 • Zájmenná příslovce
 • Préteritum způsobových sloves
 • Opakování minulého času
 • Was ist gestern alles passiert?